29590_Yumut-Karadashli-HT_309x161_1H.19J-1018_op
29590_Yumut-Karadashli-HT_309x161_1H.19J-1018_op 29590_2955_op 29590_2959_op 292590_2958_op 29590_2953_op 29590_2957_op 29590_Yumut-Karadashli-HT_309x161_1H.19J-1019_op

Yomut Karadashli Main Carpet

Item No.: 29590
Size: 309 x 161 cm
Origin: Central Asia
Age: 19th century